Fri kvot


Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3 § ska ett begränsat antal platser avsättas på nationellt program för dem som uppfyller något av dessa kriterier:

1. På grund av särskilda omständighet som t.ex. sjukdom eller andra händelser som inverkat menligt på skolgången
eller
2. Kommer från skolor med annat betygssystem eller söker med slutbetyg från ett annat land.

Även om du söker i fri kvot måste du vara behörig till programmet. Om du söker med utländska betyg görs en bedömning av om ditt slutbetyg från det andra landet kan anses motsvara kunskapskraven som ställs för att vara behörig till sökt program. Du måste utöver det ha godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk.

Samma regel gäller för sökbara IM-program, Yrkesintroduktion (IMYRK) för grupp av elever samt Programinriktat val (IMV).

Beslut om antagning i fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen, så du får vänta på besked till sommaren.

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för mer information och hjälp med att fylla i den blankett som ska användas. Ansökan om fri kvot ska lämnas in samtidigt som ansökan till gymnasiet.

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54