P - T


Preliminär antagning

I april görs en preliminär antagning baserat på ditt betyg från höstterminen. Du kommer då att få ett preliminärt antagningsbesked via Indra. Detta besked ger dig en uppfattning om hur du ligger till i förhållande till andra sökande. Det preliminära antagningsbeskedet ger dig inte en garanterad plats på programmet du sökt.

Programinriktat val (introduktionsprogrammet)

Programinriktat val står öppet för dig som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett nationellt program. Behörighetskravet till IMV är:

  • Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, + engelska eller matematik + fyra ämnen
    eller
  • Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + tre ämnen.

PUL - Personuppgiftslag

Denna lag är ersatt av Dataskyddsförordningen.

Resebidrag

För att få rätt till busskort eller resebidrag krävs det att:

  • Du är heltidsstuderande
  • Du inte är äldre än 20 år
  • Avståndet är minst 6 kilometer mellan bostad och skola/praktikplats.

Kontakta din hemkommun för ansökan och mer information. Ska du bo på en annan ort, läs mer här.

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för elever med dövhet och hörselnedsättning. Här går även elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning och grav eller generell språkstörning. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksgymnasier för rörelsehindrade

Svårt rörelsehindrade ungdomar under 21 år har rätt till rh-anpassad gymnasieutbildning. De fyra riksgymnasierna finns i Göteborg, Umeå, Stockholm och Kristianstad. De har anpassad undervisning, habilitering och elevbostäder.

RIG - riksidrottsgymnasium

Det finns ett antal skolor i Sverige som är riksidrottgymnasium. Sökande som elitsatsar inom sin idrott kan söka och antas till RIG. Bäst information hittar du via ditt idrottsförbund. Du kan läsa mer om hur ansökan till idrott ska göras under rubriken Ansökan idrott.

Riksrekryterande utbildningar

Riksrekryterande är de utbildningar som tar emot elever från hela landet på samma villkor - alla konkurrerar om platserna med sitt meritvärde. Det är utbildningar som man ansett så speciella att man vill erbjuda dem för alla elever i hela landet. Utbildningarna kan ha egna examensmål och behöver inte finnas inom ett nationellt program. Du är alltid förstahandsmottagen till en riksrekryterande utbildning.

Samverkansavtal

Många kommuner samverkar med varandra för att tillsammans kunna erbjuda så många gymnasieprogram som möjligt. Om din hemkommun har samverkansavtal med en annan kommun innebär det att du är förstahandsmottagen till de program/inriktningar den andra kommunen erbjuder. Inom Fyrbodal gäller fritt sök vilket innebär att alla elever är förstahandsmottagna till samtliga utbildningar inom samma område. Läs mer här.

Slutlig antagning

I slutet av juni kan du se ditt slutliga antagningsbesked i Indra. Den slutliga antagningen baseras på ditt slutbetyg från årskurs 9. Du ska TACKA JA eller AVSTÅ till din plats senast det datum som anges i beskedet.

Sommarskola

Flera kommuner erbjuder sommarskola för elever som inte uppnått behörighet. Betygen från sommarskolan hinner inte komma med till den slutliga antagningen - har du blivit behörig i sommarskola kommer din ansökan att prövas i reservantagningen i början av augusti.

Spetsutbildning

På en spetsutbildning fördjupar du dig inom ett specifikt ämnesområde. En spetsutbildning är alltid riksrekryterande.

Språkintroduktion (introduktionsprogrammet)

Språkintroduktion ger den som nyligen kommit till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Målet är en snabb övergång till annan utbildning. Läs mer under Introduktionsprogram.

Studiebidrag/studiehjälp

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Studerar du på ett riksgymnasium och är hörselskadad eller rörelsehindrad, kan du söka Rg-bidrag.

Går du på en gymnasial lärlingsutbildning? Då kan du söka lärlingsersättning.

För mer information, kontakta CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska som andraspråk

Det är bara elever som har annat språk än svenska som modersmål som får läsa svenska som andraspråk på gymnasiet. I gymnasieskolan kan en elev läsa både svenska och svenska som andraspråk. Eleven får då läsa svenska som individuellt val och svenska som andraspråk som ett gymnasiegemensamt ämne.

Särskilda personliga skäl

Om du anser dig ha personliga skäl till att bli förstahandsmottagen till en kommunal skola utanför den egna kommunens samverkansområde ska detta anges i samband med ansökan. Läs mer här. 

Särskilda varianter

En särskild variant är en utbildning där hela eller delar av det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet. Läs mer på skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Talerätt

Av 29 kap. 12 § skollagen framgår att den som har fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Denna rätt gäller också ansökan till gymnasieskolan och överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller den klagande inte har uppnått 16 års ålder.



Till valsidan

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54